Samlingarna

En samling är central för museiverksamheten, som formas enligt samlingens karaktär, omfattning och historia. Aboa Vetus & Ars Nova har två betydande samlingshelheter varav den första är Matti Koivurinta-stiftelsens konstsamling och den andra en arkeologisk samling bestående av de arkeologiska jordfynd som kommit fram vid utgrävningarna på museets tomt. Den arkeologiska samlingen ägs av Aboa Vetus & Ars Nova men fynd från området finns också i samlingar av Åbo museicentral. Konstsamlingen utökas genom konstinköp samt donationer och den arkeologiska samlingen genom de arkeologiska utgrävningar som utförs på museiområdet.

Att arbeta med samlingarna är en utforskning i sig. Samlingarna strävas alltid efter att ses i nytt ljus och genom att ständigt ställa dem nya aktuella frågor utvidgas den informationsreserv samlingen innehåller genom att exempelvis berätta på vilka ställen de arkeologiska fynden är funna. Museets egna samlingar utgör en betydande del av Aboa Vetus & Ars Novas utställningsverksamhet där målet alltid är en grundlig bakgrundsforskning och ett intressant sätt att närma sig det utställda där olika museibesökare tas i beaktande.

Förutom konstsamlingen och den arkeologiska samlingen har museet också en fotosamling, ett arkiv och ett handbibliotek där det utöver litteratur anslutet till museibranschen också finns rapporter och studier anknutna till Aboa Vetus & Ars Nova.