”Museossa työskentely antoi tilaa luovuudelle.” Kokemuksia toista kertaa järjestetyistä innovointikursseista

UUTINEN | julkaistu: 27.11.2019

Tänä syksynä museot toimivat jälleen sytykkeinä uusille innovaatioille, kun Museot innovaatioalustoina -hankkeen kehittämät innovointikurssit järjestettiin toistamiseen Aboa Vetus & Ars Novassa ja Tekniikan museossa. Viime syksyn kokeilujen pohjalta kehitettyä kurssikonseptia haluttiin vielä testata ennen hankkeen loppua.

Uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Innovointikurssilla opiskelijat kehittävät monialaisissa tiimeissä kokeillen ratkaisuja valitsemiinsa yhteiskunnallisiin ongelmiin. Syksyn kursseilla opiskelijoiden tukena toimivat innovaatiovalmentajat Humakista ja Nuori Yrittäjyys ry:stä. Inspiraationa ja työskentelytilana toimi museo, jonka sisältöihin museoammattilaiset auttoivat opiskelijoita tutustumaan.

Kursseille osallistui Turun yliopiston museologian opiskelijoita sekä Humakin kulttuurituotannon päivä- ja monimuoto-opiskelijoita sekä yhteisöpedagogiikan opiskelijoita.

Tällä kertaa Aboa Vetus & Ars Novassa teemoiksi valikoituivat nuorten elämänhallinta ja motivaatio, vuokra-asumisen ongelmat sekä ekologisuus. Tekniikan museossa opiskelijoita puhuttivat puolestaan vanhusten yksinäisyys, yhteisöllisyys, työhyvinvointi sekä kulttuuripalvelut.

Edellisillä kursseilla ero Turussa ja Helsingissä kehitettyjen innovaatioiden välillä oli suuri. Samaan aikaan kun Aboa Vetus & Ars Novassa kehitettiin kulttuuri- ja museopalveluita, ideoitiin Tekniikan museossa pitkälti sovellus- tai nettisivupohjaisia innovaatioita. Teknisiä innovaatioita esittelevä museo istui luontevasti innovaatioalustaksi, mutta arkeologian ja taiteen museon suhde innovaatioihin oli hankalammin käsitettävissä. Aboa Vetus & Ars Nova ymmärrettiinkin ensimmäisellä kurssilla enemmänkin innovaatioiden tilaajaksi. Tällä kertaa museoiden roolia pyrittiin sanallistamaan opiskelijoille selkeämmin: inspiraatio ideoille sekä alusta työskentelylle. Tämän vuoden kurssilla syntyneet innovaatiot olivatkin vahvemmin yhteiskunnallisia.

Aboa Vetus& Ars Novassa kehitetyt innovaatiot:

Cut the sh*t -työpajakokonaisuus
Työpajakokonaisuus tarjoaa nuorille aikuisille työkaluja oman elämän hallintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Reissu -applikaatio
Ammattikoululaisille suunnattu applikaatio, jonka avulla on mahdollisuus saada yhteys opinto-ohjaajiin ja tukipalveluihin sekä lisäksi suunnitella omia opintoja ja kartoittaa omaa osaamista.

Båksi -sovellus
Sovellus joustavan ja lyhytaikaisen vuokra-asumisen tarpeisiin. Sovellus tuo yhteen lyhytaikaista vuokra-asuntoa tarjoavat ja etsivät.

Know your clothes
Vaatteen pesulappuun QR-koodattuna tiedot vaatteen alkuperästä, valmistuksesta ja oikeaoppisesta huollosta. Sovelluksen avulla on mahdollista tehdä kestävämpiä ja eettisempiä vaateostoksia.

Tekniikan museossa syntyneitä innovaatioita:

Kulttuurikummi
Matalan kynnyksen mahdollisuus yksinäisille ikäihmisille tutustua kulttuuripalveluihin.

Sukupolvien museo
Museotapahtuma tuomassa yhteen nuoria ja vanhoja.

Mingle me
Kerran kuussa toteutettava tapahtumaketju, joka tarjoaa nuorille aikuisille eri teemoihin liittyvää yhteisöllistä toimintaa ja tekemistä. Tapahtuma-alustoina toimivat museot ja kulttuurikeskukset.

Welcom
Työhyvinvointi –applikaatio, joka tuo yhteen työntekijöiden ja työnantajien toiveet työhyvinvoinnilta sekä palveluntarjoajat ja työhyvinvoinnista kiinnostuneet yritykset.

 

Motivoiva ja ajatuksia herättävä oppimisympäristö

”Museoympäristö inspiroi ja motivoi. Pidän ihmisestä, joka minussa heräsi.”

”Innovaatio ei olekaan niin pelottava asia kuin luulin.”

Innovointikurssia kuvailtiin hauskaksi, haastavaksi, erilaiseksi ja opettavaiseksi. Kurssilla opittiin ennen kaikkea ryhmätyöskentelystä, mutta myös innovaatioprosessista ja sen kulusta. Opiskelijat kokivat oppineensa erilaisia työskentelymenetelmiä sekä uusia puolia itsestään oppijana, innovoijana ja ryhmän jäsenenä. Innovaatioprosessin tuntemus, projektiosaaminen ja ryhmätyötaidot listattiin asioiksi, jotka koettiin hyödyntämiskelpoisiksi myös tulevaisuudessa.

Suurin osa opiskelijoista koki museolla olleen vaikutusta luovuuteen ja ajatteluun. Museoympäristön koettiin laajentaneen ajattelua ja herätelleen luovuutta. Positiivinen mielikuva museoista vahvistui monen kohdalla, ja jotkut kertoivat mielikuvansa monipuolistuneen tai museon muuttuneen kurssin myötä helpommin lähestyttäväksi.

Työelämävalmiuksia ja vaikuttamisen keinoja

Hankkeen loppuvaiheessa opiskelijat osallistuivat myös hankkeen arvioinnin suunnitteluun ja vaikutusten tutkimiseen. Osana opintojaan Humakin kulttuurituotannon opiskelijat toteuttivat tänä syksynä haastatteluja edellisvuonna innovointikurssille osallistuneille opiskelijoille, ja selvittivät, millaisia vaikutuksia innovointikurssilla oli ollut pidemmällä aikavälillä.

Opiskelijoiden tekemistä haastatteluista selvisi, että suurimmalle osalle kurssi oli jälkeenpäin ajateltuna ollut hyödyllinen. Tärkeimmät työelämätaidot, joihin kurssilla oli ollut vaikutusta, olivat projektinhallintakyvyt, omien kehittämistarpeiden tunnistaminen ja tekniset taidot. Kurssi oli kehittänyt myös stressinsietokykyä, ajankäytön hallintaa ja kommunikaatiotaitoja.

Kurssilla oli opittu myös vaikuttamisen keinoja, joista mainittiin esimerkiksi palvelujen ja tuotteiden kehittäminen, yrittäjyys sekä omien vaikuttamiskeinojen vahvistaminen.

Uusia menetelmiä innovaatiokasvatukseen

Museot innovaatioalustoina –hanke päättyy marraskuun loppuun, mutta innovaatiotyöskentely on tullut museoon jäädäkseen. Aboa Vetus & Ars Novassa innovointiin perehtyminen yhdessä hankekumppaineiden ja nuorten kanssa on avannut uusia näkökulmia niin museon kehittämis- kuin yleisötyöhönkin. Uudenlaisesta yhteistyöstä Humanistinen ammattikorkeakoulun, Tekniikan museon, Nuori Yrittäjyys ry:n ja korkeakouluopiskelijoiden kanssa on opittu paljon. Hankkeessa rakennettua yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjyyskasvatuksen ja museon välillä pyrimme jatkamaan myös hankkeen jälkeen.

Innovointikurssista ja muista hankkeen kehittämistä toimintamalleista voit lukea lisää syksyllä julkaistusta Kehitä ja kehity museossa -työkirjasta. Työkirja kannustaa yhteistyöhön museoita, korkeakouluja ja nuorisoalan toimijoita sekä tarjoaa välineitä hyödyntää museoita oppimisympäristöinä innovaatio-osaamiselle ja työelämätaidoille. Työkirja tarjoaa hankkeessa kehitetyt menetelmät kaikille nuorten kanssa toimiville vapaasti hyödynnettäviksi ja sovellettaviksi.

-Heini Sorakivi, hankekoordinaattori

 

Innovointikurssin aloitusleiri Aboa Vetus & Ars Novassa 7.10.2019. Kuva: Carl Postelmann.
Innovointikurssin aloitusleiri Aboa Vetus & Ars Novassa 7.10.2019. Kuva: Carl Postelmann.
Innovointikurssilaisia Aboa Vetuksessa 7.10.2019. Kuva: Carl Postelmann.
Innovointikurssilaisia Aboa Vetuksessa 7.10.2019. Kuva: Carl Postelmann.
Innovaatiotyöskentelyä Aboa Vetus & Ars Novassa 7.10.2019. Kuva: Carl Postelmann.
Innovaatiotyöskentelyä Aboa Vetus & Ars Novassa 7.10.2019. Kuva: Carl Postelmann.

RSS syöte