Kaksivuotinen hanke kehitti uudenlaista innovaatiokoulutusta museoissa

UUTINEN | julkaistu: 3.12.2019

Aboa Vetus & Ars Nova -museon koordinoima kehittämishanke Museot innovaatioalustoina on päättynyt. Hankkeen tavoitteena oli hyödyntää museoympäristöä innovaatioiden alustana, ja toisaalta törmäyttää innovointiprosessi museoympäristön kanssa. Tavoitteena oli myös monialainen yhteistyö, jonka ytimessä ovat nuoret opiskelevat aikuiset.

”Hankkeessa rakennettiin toimiva yhteistyö kahden museon, korkeakoulun ja yrittäjyyskasvatustoimijan välille. Kynnys käyttää museoita kehittämistyön alustana madaltui ja hanke tuotti konkreettisia välineitä innovaatiotyöskentelyyn”, kertoo projektikoordinaattori Heini Sorakivi.

Hankkeen aikana toteutettiin korkeakouluopiskelijoille suunnattuja ajatushautomoita ja innovointikursseja. Ajatushautomoissa museo toimi alustana yhteiskunnalliselle keskustelulle. Innovointikursseilla tutkittiin, miten museot soveltuvat alustoiksi uusien innovaatioiden kehittämiselle.

Hankkeessa kehitetyt menetelmät on koottu, ja niistä on järjestetty koulutuksia museoissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä toimiville ammattilaisille.

Nuorille varmuutta työelämätaitoihin

Hanke osoitti, että museot soveltuvat erinomaisesti alustoiksi ja oppimisympäristöiksi innovoinnille. Museoympäristöt ovat moniaistisia, ja ne kannustavat innovoimaan ja käyttämään luovuutta. Museotilan huomattiin myös helpottavan ideoiden jakamista ja ryhmätyöskentelyä.

Hankkeeseen osallistuneet nuoret korkeakouluopiskelijat kokivat oppineensa ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitoja sekä sietämään paremmin epävarmuutta. Opiskelijat saivat varmuutta jakaa ideoitaan ja luottaa omiin kykyihinsä.

Nuoret näkivät hankkeen myötä museot aiempaa monipuolisempina toimijoina. Heidän kommenteissaan museoiden yhteiskunnallista tehtävää kuvattiin tärkeäksi. Museoilta toivottiin lisää rohkeutta ottaa kantaa yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Lisäksi museotoimintaan toivottiin lisää dynaamisuutta ja toiminnallisuutta.

Uusia menetelmiä innovaatiokoulutukseen

Hankkeessa kehitetyt menetelmät on julkaistu kaikille avoimessa Kehitä ja kehity museossa -työkirjassa. Julkaisu tarjoaa museoissa, kouluissa ja nuorisotyössä työskenteleville uusia työkaluja nuorten aktivoimiseen ja innovaatiokoulutukseen.

Menetelmissä museot toimivat oppimisympäristönä innovatiivisuudelle ja alustana uusille ratkaisuille. Menetelmät kehittävät tulevaisuuden työelämätaitoja, kuten ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja. Ne kannustavat luovaan ja kriittiseen ajatteluun, omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä antavat rohkeutta toimia ja vaikuttaa. Työkirjaan voi tutustua hankkeen sivuilla museoinno.fi

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Museot innovaatioalustoina -hanke (2017–2019) toteutettiin yhteistyössä Tekniikan museon, innovaatiokoulutuksen asiantuntijan Humanistisen ammattikorkeakoulun ja yrittäjyyskasvatuksen osaajan Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Heini Sorakivi, hankekoordinaattori
p. 0207 181 644
heini.sorakivi@aboavetusarsnova.fi

Ajatushautomo museossa on nuorille suunnattu alusta keskustelulle ja ideoinnille, jossa museo toimii kurkistusaukkona yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kuva: Jari Nieminen.
Ajatushautomo museossa on nuorille suunnattu alusta keskustelulle ja ideoinnille, jossa museo toimii kurkistusaukkona yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kuva: Jari Nieminen.
Innovointikursseilla Aboa Vetus & Ars Novassa arkeologiset löydöt ja taideteokset toimivat inspiraationa ja ideoinnin sytykkeinä. Kuva: Jari Nieminen.
Innovointikursseilla Aboa Vetus & Ars Novassa arkeologiset löydöt ja taideteokset toimivat inspiraationa ja ideoinnin sytykkeinä. Kuva: Jari Nieminen.
Hankkeessa huomattiin, että museoympäristö tukee luovaa ajattelua ja yhteiskehittämistä. Kuva: Jari Nieminen.
Hankkeessa huomattiin, että museoympäristö tukee luovaa ajattelua ja yhteiskehittämistä. Kuva: Jari Nieminen.
Hankkeessa kehitetyt menetelmät auttavat hyödyntämään museoita työelämätaitojen, kuten ongelmanratkaisukyvyn ja ryhmätyötaitojen kehittämisessä. Kuva: Jari Nieminen.
Hankkeessa kehitetyt menetelmät auttavat hyödyntämään museoita työelämätaitojen, kuten ongelmanratkaisukyvyn ja ryhmätyötaitojen kehittämisessä. Kuva: Jari Nieminen.
Museot innovaatioalustoina -hanke on julkaissut työkirjan, joka mahdollistaa kulttuuriperinnön ja taiteen tarkastelun uudesta näkökulmasta: lähtökohtana ideoinnille ja ongelmanratkaisulle.
Museot innovaatioalustoina -hanke on julkaissut työkirjan, joka mahdollistaa kulttuuriperinnön ja taiteen tarkastelun uudesta näkökulmasta: lähtökohtana ideoinnille ja ongelmanratkaisulle.

RSS syöte