Taide jää mieleen

Taide jää mieleen on historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Novan ja Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vuonna 2012 toteuttama työhyvinvointihanke, jossa turkulaisten kotihoidon työntekijöiden työssä jaksamista tuettiin museosta käsin. Hankkeen aikana työyhteisö vieraili museossa kuukausittain. Hankkeesta on nyt julkaistu loppuraportti, josta selviää miten hankkeeseen osallistuneet kotihoidon työntekijät kokivat hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset.

Taide tiivisti työyhteisöä

Taide jää mieleen -hankkeessa hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia seurattiin alku- ja loppukartoituksin. Hankeen julkisessa loppuraportissa Taide jää mieleen - taidemuseosta hyvinvointia kotihoidon työntekijöiden arkeen prosessi kuvataan yksityiskohtaisesti ja avoimesti. Loppuraportista selviää, että 73% loppukartoitukseen vastanneista oli jokseenkin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että hanke tiivisti työyhteisöä ja 80% koki sen antavan voimavaroja työhön. Huomionarvoista on, että hankkeen päättyessä kaikki kartoitukseen osallistuneet kokivat voivansa käyttää luovuutta työssään, kun vastaava osuus hankkeen alkaessa oli 73%. Osallistujien näkökulmasta merkittävänä voi pitää myös sitä, että vuoden aikana kiinnekohtia vieraalta tuntuvaan nykytaiteeseen löytyi ja nykytaide tuli tutummaksi: 100% piti hankkeen sisältöjä mielenkiintoisina ja ajatuksia herättävinä. Taide jää mieleen -hanke antaa eväitä palvelun ja sen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiselle ja hallinnolliset sektorirajat ylittävän dialogin jatkamiselle.

Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen lähtökohtana oli, ettei työ saa olla loppuun kulumisen paikka, vaan työssä käyvän kokonaishyvinvointia tukeva elämän osa-alue. Taide jää mieleen -hankkeessa tasapainoa työelämään toivat säännölliset ”taidetauot”, jotka rohkaisivat kotihoidon työntekijöitä taiteen kohtaamiseen, eläytymiseen ja omien tulkintojen tekemiseen. Tärkeää oli, että nykytaiteen äärellä oltiin yhdessä, työyhteisönä.