Edit history - ilmiölähtöinen ja yhteisöllinen tiedontuotanto Wikidatan avulla

Edit history -hankkeessa Suomen pelimuseo ja Aboa Vetus & Ars Nova haluavat pilotoida ilmiölähtöistä ja yhteisöllistä tiedontuotantoa Wikidatan avulla. Hankkeen ytimessä ovat kummankin museon kokoelmat.

Digitaaliset pelit ja arkeologiset löydöt ovat kummatkin museoiden näkökulmasta hankalasti määriteltäviä kokonaisuuksia. Objekteihin liittyvät aineistotyypit ovat moninaisia, eikä niistä mikään pysty yksinään välittämään pelin tai maasta poimitun löydön tarinaa. Aineistojen välinen interkokoelmallinen lähestymistapa on tämän kokeiluhankkeen hyödyntämä metodi.

Hankkeessa tutkitaan yhdessä yleisön kanssa sitä, miten kokoelmatietoa voitaisiin tallentaa niin, että menneisyyden kiehtovimmat piirteet saadaan talteen. Visiona on kokeilun kautta ymmärtää Wikidatan mahdollisuudet työkaluna, jonka avulla tie menneisyyden ilmiöiden luokse tasoittuu sekä museoammattilaisilla että yleisöllä. Wikidata on yhteisesti muokattava Wikipediaa tukeva tietokanta, joka tarjoaa monipuoliset työkalut erilaisten aineistotyyppien vertailemiseen. Wikidataan viedyistä aineistoista voi toteuttaa hakuja ja suunnitella interaktiivista grafiikkaa. Hankkeessa tutkitaan, miten Wikidata toimii työkaluna ja apuna museokokoelmien tiedonrikastamisessa ja käytettävyydessä sekä museoammattilaisten että yleisön piirissä. Hypoteesina on, että Wikidata voisi vastata museoiden tarpeeseen ilmiölähtöiselle ja yhteisölliselle tiedontuotannolle paremmin, kuin tällä hetkellä museoiden käytössä olevat tietokantajärjestelmät

Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja asiantuntijuuden jakaminen hankkeen keskiössä

Kummankin museon kokemusten perusteella on havaittu, että aiheesta kiinnostuneella ja innostuneella yleisöllä on halua ja tarve osallistua tiedon tuottamiseen ja sen välittämiseen. Suomen pelimuseon hyvät kokemukset Wikiprojekti Suomen pelimuseosta, peliharrastajien kanssa tehdyistä näyttelyistä ja pelintekijöiden kanssa yhdessä kuratoidusta perusnäyttelystä ovat lisänneet kiinnostusta myös kokoelmatyön joukkoistamiseen. Aboa Vetus & Ars Nova on toteuttanut yleisökaivaushankkeen, jonka pohjana on ollut ajatus yhteisöllisestä tiedontuottamisesta arkeologisten kaivausten kontekstissa.

Hankkeessa järjestetään kaksi yleisötyöpajaa, toinen Aboa Vetus & Ars Novassa ja toinen Suomen pelimuseossa Tampereella. Työpajat pidetään maaliskuussa 2019. Näissä kokoontumisissa museoammattilaiset, harrastajat ja opiskelijat työskentelevät yhdessä aineiston parissa.

Hankkeessa valmistellaan Wikidata-tietokanta, jonka kartuttamista jatketaan myös hankkeen päätyttyä. Hanke on pilottiluontoinen, mutta toiminnan tulokset säilytetään tietokannoissa ja työn tulokset jaetaan raportin avulla koko suomalaiselle museokentälle.

Lisätietoja hankkeesta:

Wikiprojekti-sivu

Janna Jokela
museolehtori, Aboa Vetus & Ars Nova
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi
0207 181 637

Outi Penninkangas
tutkija, Suomen pelimuseo
outi.penninkangas@tampere.fi
050 341 3262