HANKKEET

Aboa Vetus Ars Nova -museo toteuttaa itse museotoimintaa kehittäviä hankkeita ja osallistuu muiden vetämiin hankkeisiin kumppanina. Hankkeiden tavoitteena on edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavia museopalveluja sekä laajentaa museon saavutettavuutta ja yleisöpohjaa. Hankkeet myös vahvistavat yleisön osallisuutta.

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Innostu, seuraa ja sitoudu! -hankkeen tavoitteena on yleisöarkeologian kehittäminen. Hankkeessa tarkastellaan sitä, mikä arkeologiassa kiinnostaa yleisöä ja millä tavoin yleisö voi ja haluaa osallistua arkeologiseen tutkimukseen ja arkeologisen kulttuuriperinnön elävänä pitämiseen.

Museot innovaatioalustoina on kaksivuotinen (2017–2019) kehittämishanke, jossa tarkastellaan museotoiminnan ja innovaatiokoulutuksen yhteisiä mahdollisuuksia. Hankkeessa nuoret korkeakouluopiskelijat ratkovat yhteiskunnallisia haasteita museoiden tarjoaman monipuolisen sisällön ja asiantuntijuuden inspiroimina.

Turun yliopiston arkeologian oppiaineen, Turun museokeskuksen ja Aboa Vetus & Ars Nova -museon yhteinen 3D-digitointihanke alkoi syyskuussa 2019. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida, testata ja opettaa arkeologisten kokoelmien 3D-digitointia yliopiston, maakunnallisen museon ja yksityisen museon yhteistyönä. Hankkeen aikana tutkittiin arkeologisten esineiden 3D-digitointiprosessia sekä opetus-, tutkimus- ja näyttelytoiminnan 3D-malleille asettamia laatuvaatimuksia, kartoitettiin digitointimenetelmiä sekä tuotettiin 3D-malleja avoimeen käyttöön.

Historiallinen Turku haltuun oli matkailun kehittämishanke, joka toteutettiin Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana vuonna 2014. Hankkeen tarkoituksena oli parantaa museon englanninkielisen materiaalin saavutettavuutta, ymmärrettävyyttä ja markkinointia. Englanninkielisten matkailijoiden omat kulttuuriperinnöt pyritään ottamaan paremmin huomioon samalla kun museo pyrkii välittämään Suomen ainutlaatuista kulttuuriperintöä ymmärrettävässä muodossa matkailijoille.

Taidetestaajat on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima suurhanke, jossa kaikki Suomen 8.-luokkalaiset pääsevät korkealaatuisille taidelaitosvierailuille. Vuonna 2017 alkanut hanke jatkuu lukuvuonna 2020–2021 yhden vierailun mallilla, jossa luokat tekevät yhden taidevierailun omalla lähialueellaan. Aboa Vetus & Ars Nova on yksi Varsinais-Suomesta mukana olevista kulttuurilaitoksista.

Yleisön kiinnostus museoiden järjestämään historiaan liittyvään toimintaan ja vapaaehtoistyöhön on nykyisellään varsin vireää. Turkulaisissa museoissa yleisöllä on tilaisuuksia osallistua museoiden toimintaan ja kehitystyöhön monin tavoin.

EDIT HISTORY -hankkeessa Suomen pelimuseo ja Aboa Vetus & Ars Nova pilotoivat Wikidata-työkalua kokoelmatyön joukkoistamisessa. Hankkeen keskiössä on asiantuntijuuden jakaminen ja tiedon tuottaminen yhdessä arkeologiasta ja peleistä kiinnostuneen yleisön kanssa. Pilottihanke kysyy, miten kokoelmatietoa voitaisiin täydentää niin, että menneisyyden kiehtovimmat ilmiöt saadaan talteen?

Museovisio on Suomen Kulttuurirahaston hanke, joka Aboa Vetus & Ars Novassa keskittyy Rettigin tontin kulttuuriperinnön välittämiseen ja museon arkeologisen näkökulman uudistamiseen. Näkökulman uudistaminen tapahtuu museon kaikilla arkeologisen toiminnan alueilla: tutkimuksessa, näyttelytyössä ja yleisöarkeologiassa.

Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt -hankkeessa pureudutaan säätilan merkityksiin eri näkökulmista. Hankkeessa vahvistetaan  yläkouluikäisten lasten ja nuorten kulttuuriympäristön ja luonnon arvostusta sekä tuetaan tietoisuutta sään vaikutuksesta ihmisten elämään vuodenajoista ilmastonmuutokseen.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke Virtaa museosta – museopalvelut varsinaissuomalaisten yritysten työhyvinvoinnin tukena toteutettiin vuoden 2014 aikana. Hankkeessa museopalveluiden työhyvinvointivaikutuksia seurattiin kolmen varsinaissuomalaisen yrityksen näkökulmasta.

Taidetestaajat on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima ja Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Hanke toteutuu lukuvuosina 2017−2018 ja 2018−2019. Aboa Vetus & Ars Nova on mukana hankkeessa kohteena.

Taide jää mieleen on historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Novan ja Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vuonna 2012 toteuttama työhyvinvointihanke, jossa turkulaisten kotihoidon työntekijöiden työssä jaksamista tuettiin museosta käsin.

Turvapaikkana museo -hanke oli osa Helinä Rautavaaran museon koordinoimaa kansallista hanketta, jossa oli mukana 15 suomalaista museota. Hankkeessa järjestettiin turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille vapaa-ajan toimintaa museoympäristössä. Aboa Vetus & Ars Novassa toiminta jatkui vuoden 2019 helmikuuhun saakka.

Tutki vanhaa, ihmettele uutta – Aboa Vetus & Ars Novan arkeologia- ja taidekerho lapsille toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä lastenkulttuurin saatavuuden parantamisen avustuksella. Hankkeessa järjestetään Aboa Vetus & Ars Nova -museossa lukuvuosina 2016–2018 ja 2018–2019 koulupäivän jälkeistä kerhotoimintaa 1.–6.-luokkalaisille.

Aboa Vetus & Ars Nova järjesti toukokuussa 2019 lukioille suunnatun arkeologisen ilmiöviikon, jonka tavoitteena oli lisätä lukiolaisten kiinnostusta Turun menneisyyteen, tutustuttaa koululaisia arkeologian tutkimusmenetelmiin ja luoda siltoja menneisyyden ja tulevaisuuden välille.